Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden
voor de opdracht tot het vermarkten van aanbiedingen via Brokersplace

Hoe Brokersplace werkt, vindt u op de website. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin Brokersplace als bemiddelaar dan wel tussenpersoon wordt verzocht producten, arrangementen, accommodaties of andere diensten voor haar digitaal te veilen, verkopen of anderszins te vermarkten aan andere ondernemingen.

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
I. Brokersplace: Brokersplace B.V, gevestigd te Rotterdam.
II. Aanbieder: de rechtspersoon die Brokersplace als bemiddelaar dan wel tussenpersoon heeft verzocht producten, arrangementen, accommodaties of andere diensten voor haar digitaal te veilen, verkopen of anderszins te vermarkten aan andere ondernemingen.
III. Diensten: alle activiteiten die Brokersplace zal verrichten zoals opgenomen in de Overeenkomst.
IV. Overeenkomst: de tussen Brokersplace en Aanbieder gesloten opdrachtbevestiging waarvan deze algemene voorwaarden onderdeel uitmaken.
V. Publicatie: het door Brokersplace ter beschikking stellen, in digitale of gedrukte vorm, van door Aanbieder aangeleverde informatie, teksten, website-inhoud en/of (foto)materiaal en overige bescheiden aan ondernemingen.
VI. Propositie: aanbod van Aanbieder via een (online) veiling op https://brokersplace.nl/
VII. Veilingsite: https://brokersplace.nl/
VIII. Winnende Bieder of Koper: onderneming die het hoogste bod heeft uitgebracht op een online veiling en het recht verkrijgt de dienst of het product na gunning van Aanbieder af te nemen voor het geboden bedrag.

2. Rol Brokersplace bij aanbod via Veilingsite

I. Bij aanbod van Aanbieder via de Veilingsite, verricht Brokersplace, onder meer, de
volgende werkzaamheden:
II. Acquisitie van de Propositie, targeting van de beoogde doelgroep, veiling- en aanbodstrategie waaronder promotie van de veiling;
III. Het online realiseren van een match en bod met een Winnende bieder en daarmee het doen leveren van diensten of producten van Aanbieder aan de Winnende bieder;
IV. Op verzoek en tegen meerkosten, een op maat gemaakte veilingpagina, directe en gerichte acquisitie via whatts-app en middels telefonische acquisitie;
V. Tenzij in de Overeenkomst anders overeengekomen, is Aanbieder gehouden tot het bieden van exclusiviteit met betrekking tot het plaatsen van eenzelfde aanbod op andere veilingsites;
VI. In ieder geval binnen 10 werkdagen of eerder na betaling van de Winnende partij aan Aanbieder, ontvangt Brokersplace de overeengekomen provisie van de Aanbieder.

3. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

I. De meest recente versie van deze algemene voorwaarden is steeds van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Brokersplace en Aanbieder
II. De algemene voorwaarden van Aanbieder en derden zijn niet van toepassing op Overeenkomsten tussen Brokersplace en Aanbieder en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
III. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien schriftelijk overeengekomen in een Overeenkomst.
IV. Brokersplace kan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen worden voor afschriftelijk (per email) bekend gemaakt aan Aanbieder, tenminste 30 dagen voor in werking treden van de wijzigingen.

4. Duur en looptijd

I. De looptijd van één veiling bedraagt maximaal één maand, tenzij anders overeengekomen.
II. De Overeenkomst komt tot stand na ondertekening van de Overeenkomst en vangt aan op de ingangsdatum zoals opgenomen in de Overeenkomst.
III. Indien de Overeenkomst een raamovereenkomst is, kan een opdracht van Aanbieder aan Brokersplace onder die Overeenkomst tot stand komen op het moment dat Brokersplace het door Aanbieder ondertekende opdrachtformulier retour ontvangt, of een digitale bevestiging van Aanbieder daartoe ontvangt, al dan niet via een door Brokersplace aangeboden portal voor Aanbieders. Een opdracht onder een raamovereenkomst eindigt na voltooiing van de opdracht.

5. Informatieverplichtingen Aanbieder

I. Aanbieder zal alle gegevens, informatie en bescheiden welke Brokersplace nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Brokersplace ter beschikking stellen.
II. Brokersplace heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat Aanbieder aan de verplichting uit het eerste lid heeft voldaan.
III. Aanbieder staat er voor in dat de informatie, documentatie en bescheiden die hij aan Brokersplace beschikbaar stelt, een volledig en juist beeld van de Propositie geven en daarmee geen rechten van derden worden geschonden. Aanbieder vrijwaart Brokersplace voor alle vorderingen van derden wegens Publicatie van deze informatie, documentatie en/of bescheiden. Deze vrijwaring heeft ook betrekking op de door Aanbieder geleverde foto’s, tekeningen of andere illustraties.

6. Uitvoering Overeenkomst

I. Brokersplace bepaalt de wijze waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd, waaronder begrepen hoe enop  welke wijze zij uitvoering geeft aan haar (online) marketingactiviteiten. Brokersplace kan daartoe de (handels)naam of merken van Aanbieder gebruiken, tenzij partijen in de Overeenkomst anders zijn overeengekomen.
II. Brokersplace behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst, zonder kennisgeving aan Aanbieder, geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
III. Indien Brokersplace diensten ten behoeve van Aanbieder of aan Aanbieder gelieerde ondernemingen verricht, welke niet onder de Overeenkomst vallen, worden deze diensten geacht onder de Overeenkomst begrepen te zijn en in opdracht van Aanbieder te worden verricht.

7. Geheimhouding

I. Partijen zijn gehouden om alle informatie en gegevens die Partijen ter beschikking hebben gesteld, dan wel die Partijen in verband met de uitvoering van de Overeenkomst bekend worden, geheim te houden tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting of een bevoegd gegevens ambtelijk bevel gehouden zijn om bepaalde informatie of gegevens aan derden ter beschikking te stellen dan wel openbaar te maken.
II. Het is Aanbieder niet toegestaan rechtstreeks in contact te treden of in contact te zijn met biedende partijen op de Veilingsite zonder hier met Brokersplace overeenstemming over te hebben, op straffe van een boete van €10.000 voor elke geconstateerde overtreding. Dit laat onverlet het recht van Brokersplace om schadevergoeding te eisen.
III. Ten aanzien van de Propositie, is het Aanbieder niet toegestaan een met de Propositie
overeenkomende overeenkomst te sluiten of een soortgelijke transactie aan te gaan via een andere veilingsite, op straffe van een boete van €10.000 voor elke geconstateerde overtreding. Dit laat onverlet het recht van Brokersplace om schadevergoeding te eisen.

8. Intellectuele eigendomsrechten

I. Alle rechten, waaronder begrepen, intellectuele eigendomsrechten, op alle voor op de bij de Overeenkomst ten behoeve van Aanbieder gebruikte of specifiek voor Aanbieder gegenereerde gegevens, instructies en rapporten, dan wel verkregen resultaten, documentatie en de daarin vervatte informatie en knowhow berusten bij Brokersplace.
II. Aanbieder mag deze gegevens, instructies, rapporten, resultaten, documentatie en daarin vervatte informatie en knowhow uitsluitend gebruiken indien noodzakelijk voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Gebruik buiten het kader van de Overeenkomst is uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Brokersplace toegestaan.
III. Brokersplace vrijwaart Aanbieder voor aanspraken van derden terzake van (vermeende) inbreuken op rechten van intellectuele eigendom, voorzover die inbreuken rechtstreeks voortvloeien uit de uitvoering van de Overeenkomst door Brokersplace. Deze vrijwaringsverplichting geldt niet indien de inbreuken het gevolg zijn van een door Aanbieder aan Brokersplace voorgeschreven wijze van uitvoering van de Overeenkomst.
IV. Onverminderd het bepaalde in artikel 5.1 staat Aanbieder er jegens Brokersplace voor in dat hij de enige rechthebbende is op alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op alle producten en diensten die Aanbieder via Brokersplace aanbiedt of door Brokersplace laat aanprijzen, veilen, verkopen of vermarkten. Aanbieder vrijwaart Brokersplace voor aanspraken van derden terzake van (vermeende) inbreuken op rechten van intellectuele eigendom.

9. Overmacht

I. Indien Brokersplace haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen als gevolg van een haar niet toerekenbare oorzaak (“overmacht”) worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Brokersplace alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
II. Onder overmacht wordt tevens begrepen: de situatie waarin Brokersplace haar verplichtingen niet kan nakomen als gevolg van technisch falen van haar IT-systemen.
III. In geval van overmacht zijdens Brokersplace, is Aanbieder gerechtigd om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen. Vergoedingen voor reeds door Brokersplace verrichte diensten en werkzaamheden blijven echter door Aanbieder verschuldigd. Artikel 11.2, tweede zin blijft onverkort van toepassing.

10. Vergoedingen

I. Een vergoeding voor de verrichtte diensten van Brokersplace is verschuldigd ten behoeve van de Aanbieder en bestaat uit een commissiebedrag;
II. Tenzij in de Overeenkomst anders overeengekomen, ontvangt Brokersplace voor de verrichtte diensten een provisie van 15% na sluiten van een succesvolle veiling;
III. Daarnaast is de Aanbieder Brokersplace de vergoedingen verschuldigd voor de additionele diensten die zij bij Brokersplace heeft afgenomen ten behoeve van de acquisitie van de Propositie. Brokersplace en de Aanbieder zijn het afnemen van deze diensten en de hoogte van de vergoeding, voor het plaatsen van de veiling overeengekomen.

11. Betalingscondities

I. Betaling van facturen aan Brokersplace dient te geschieden binnen 14 dagen na het plaatsen van deveiling. Het gefactureerde bedrag dient betaald te worden op het op de Overeenkomst aangegeven rekeningnummer;
II. Indien betaling niet binnen de termijn van 14 dagen door Brokersplace is ontvangen, is Aanbieder van rechtswege in verzuim en heeft Brokersplace, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag aanbieder 2% (twee procent) rente per maand over de (restant) vordering in rekening te brengen tot aan de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke Brokersplace heeft. Brokersplace heeft een overeenkomst gesloten met DAS Incasso om het crediteuren management te verrichten uit naam van Brokersplace;
III. In alle gevallen is Brokersplace gerechtigd om door Aanbieder aan Brokersplace verschuldigde bedragen (ongeacht de grondslag van de verschuldigdheid) te verrekenen met gelden, tegoeden of geldbedragen die Brokersplace aan Aanbieder verschuldigd is of voor Aanbieder onder zich houdt;
IV. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering (waaronder begrepen: advocaatkosten), zijn voor rekening van Aanbieder. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 250,- (twee honderd vijftig Euro);
V. Aanbieder is niet gerechtigd om (beweerdelijke) vorderingen op Brokersplace dan wel met Brokersplace gelieerde ondernemingen te verrekenen met door Brokersplace aan Aanbieder gefactureerde bedragen.

12. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

I. Brokersplace is niet verantwoordelijk voor de nakoming van de overeenkomst die tot stand komt tussen Aanbieder en Winnende bieder.
II. Op de veiling zijn de veilingvoorwaarden van toepassing. Deze zijn te vinden op https://brokersplace.nl/;
III. Aanbieder vrijwaart Brokersplace van aanspraken van de Winnende bieder voor het op enigerlei wijze door Aanbieder niet correct, niet volledig en/of niet tijdig nakomen van zijn verplichtingen op grond van de met de Winnende bieder gesloten overeenkomst.
IV. Wanneer Brokersplace wordt aangesproken door de Winnende bieder in verband met een niet correcte, niet tijdige en/of niet volledige nakoming van de transactie, is Aanbieder jegens Brokersplace verantwoordelijk en aansprakelijk voor de schade, rente en kosten die Brokersplace als gevolg daarvan aan de Winnende bieder zal moeten vergoeden.
V. De op de door Brokersplace geëxploiteerde websites getoonde informatie wordt door Brokersplace met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld en geactualiseerd. Desalniettemin is het mogelijkdat gepubliceerde informatie onvolledig en/of onjuist is. Brokersplace sluit aansprakelijkheid voor gebruik van deze informatie derhalve uit.
VI. Voor alle directe schade van Aanbieder, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst, is de aansprakelijkheid van Brokersplace beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan één maal het bedrag dat aan Aanbieder inrekening is gebracht voor de prestatie ten aanzien waarvan de Aanbieder schadevergoeding vordert of indien de schade hoger is, het bedrag waarvoor de eventuele aansprakelijkheidsverzekering van Brokersplace dekking geeft.
VII. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Aanbieder, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de diensten door Brokersplace, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is deze nimmer aansprakelijk. Ook in dat geval zal de beperking van de aansprakelijkheid van Brokersplace, zoals uitgewerkt in het vorige artikellid, van toepassing zijn.

13. Einde overeenkomst

I. De Overeenkomst eindigt na de afgesproken periode van rechtswege.
II. De Overeenkomst kan in gezamenlijk overleg worden verlengd, mocht er geen Koper worden gevonden voor de Propositie.
III. De Overeenkomst kan door Aanbieder tussentijds worden beëindigd. Er vindt dan geen restitutie plaats van de eventuele kosten voor de plaatsing van de veiling. Vorderingen jegens Aanbieder worden direct opeisbaar. Dit laat onverlet het recht van Brokersplace om schadevergoeding te eisen.
IV. In geval van ernstig verzuim, één en ander naar oordeel van Brokersplace, kan Brokersplace de Overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen en het aanbod van Aanbieder op de Veilingsite met onmiddellijke ingang verwijderen.
V. Ongeacht of de Overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd is aangegaan eindigt deze van rechtswege in geval van faillissement of surseance van betaling van één der partijen. In geval van faillissement of surseance van betaling van Aanbieder of een aanvraag daartoe, is artikel 11.2 tweede zin van toepassing.

14. Opschortingsrecht Brokersplace

I. Brokersplace is bevoegd om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten tot het moment daalle opeisbare vorderingen op Aanbieder volledig zijn voldaan.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

I. Alle Overeenkomsten tussen Brokersplace en Aanbieder en deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan Nederlands recht en worden in geval van een geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
II. Bij een geschil over de inhoud of de strekking van de algemene voorwaarden als gevolg van een vertaling, prevaleren de artikelen uit de Nederlandse versie.